Hiển thị số 
1 Cập nhật văn bản từ SGD
2 Kênh tin tức từ SGD
3 Kênh thông báo từ SGD
4 Kênh thư mời từ SGD